July 14, 2021

ศักยภาพและโอกาสของสินค้าไหมไทยในอาเซียน

ไหมไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เกิดจากภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย โดยอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมของไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนระดับ SMEs ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างและกระจายรายได้สู่สังคมชนบทได้นับแสนครอบครัว

ประเทศไทยยากจนจริงไหม Townsend Thai มีคำตอบ : How to หลุดจากความจน กับโซ่ตรวนหนีพ้น จน เจ็บ?

ช่วงที่ผ่านมาเกิดกระแสฮือฮาและเป็นที่น่าตกใจว่า “คนไทยนั้นจนลง” เนื่องด้วยรายงานของ World Bank ฉบับใหม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากมายที่ทำเอาทุกคนถึงกับตกตะลึง ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินว่าความยากจนนั้นเปรียบเหมือนโซ่ตรวนที่หน่วงเหนี่ยวแน่นจนยากจะดิ้นหลุด

ชุมชนชายแดนบ้านฮวก มรดกของนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า

หลังเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย – ลาวที่บ้านร่มเกล้ายุติลง ไทยจึงหันมาจับมือกับรัฐบาลกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนและตอนกลางอย่าง ลาว พม่า จีน เวียดนาม และกัมพูชา โดยมุ่งสร้างความมั่นคงของชาติจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกัน

รูปแบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมในลำไยของประเทศไทย การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร

“รู้งี้ทำประกันไว้ก่อนก็ดีแล้ว”….รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้….แล้วรู้ไหมว่าพืชผลทางการเกษตรก็ทำประกันได้นะจ๊ะ ทั้งนี้การประกันภัยพืชผลถือเป็นการจัดการความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติของเกษตรกร ที่หน่วยงานภาครัฐนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนความเสี่ยงจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกไปยังผู้รับประกันภัย

แนวทางพัฒนาการป้องกันการทุจริตในไทยตามแบบฉบับเกาหลีใต้

การทุจริตเป็นปัญหาและภัยคุกคามทั้งในระดับโลกและ ระดับภูมิภาค ผลกระทบจากการทุจริตที่สำคัญ คือ การบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การ สูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี ตลอดจนระบบการเมือง เศรษฐกิจ และการปกครองถูกทำลาย

การทูตระดับท้องถิ่น: บทเรียนความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (1)

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน ทั้งในระดับภาครัฐและในระดับท้องถิ่นซึ่งความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นเริ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 จากการเข้ามาลงทุนของบริษัทญี่ปุ่น ในปัจจุบัน

00:00
00:00
Empty Playlist