July 30, 2020

สารสกัดเหง้าขิงกับการบำบัดเบาหวาน

เบาหวานจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยลดความรุนแรงของโรคนี้เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร ใช้สมุนไพรอะไรดี สามารถติดตามได้จากบทความนี้

สร้างเกษตรกรผสมผสาน ช่วยอนุรักษ์ผืนป่าให้ยั่งยืน

พื้นที่อนุรักษ์ที่เลือกเป็นพื้นที่ศึกษาการจัดการการเกษตรในงานวิจัยนี้ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบการเกษตรเดิมโดยใช้การจัดการการเกษตรเชิงระบบใหม่เข้ามาแก้ไข ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาระบบการเกษตรเดิม และประกอบด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ค้นหาคำตอบได้จากบทความนี้

ปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

เนื่องจากในแต่ละปีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีมูลค่าที่สูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อยู่ที่กว่า 1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของงบประมาณประจำปี ซึ่งแม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงกฎระเบียบอยู่หลายครั้ง แต่สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชันของการจัดซื้อจัดขายของภาครัฐกลับไม่ลดลง

00:00
00:00
Empty Playlist