July 28, 2020

เมนูอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดน่าน

อาชีพทางเลือกทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีคุณภาพของที่ดินที่ดีและมีทรัพยากรน้ำอย่างเพียงพอ แต่แนวโน้มของอุณหภูมิสูงที่เพิ่มขึ้นและยาวนานขึ้นรวมถึงการขยับเลื่อนของฤดูกาลและมีสภาวะความแห้งแล้งที่รุนแรงขึ้น นํามาซึ่งการเสื่อมถอยของทรัพยากรการเกษตร

สิ่งประดิษฐ์ทำง่ายช่วยผู้ป่วยสูงวัย

ความไม่เคยชินหลายๆอย่างอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายได้ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำของผู้ป่วยสูงวัยที่ต้องมีการติดอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล เช่น สายน้ำเกลือ สายยางให้อาหาร หรือสายสวนปัสสาวะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความรำคาญอย่างมากในผู้ป่วยสูงอายุ แล้วควรทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ ในงานวิจัยนี้มีคำตอบ

การเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าให้การท่องเที่ยวของไทย

บทความนี้จะช่วยบอกเล่าถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสรรสร้างสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยจะถ่ายทอดกระบวนการที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบที่ควรค่าต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นโมเดลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในถิ่นของตน

00:00
00:00
Empty Playlist