July 24, 2020

ประเทศสิงคโปร์กับการพัฒนาด้านการศึกษา

ความสำเร็จในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสิงคโปร์นั้นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ เห็นได้จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 50 ของโลก และ Top 10 ของทวีปเอเชีย (ข้อมูลปี 2015) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์นั้นมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้าง

ทำไส้กรอก ไส้อั่ว ง่ายๆภายในเครื่องจักรเดียว

บทความนี้จะแสดงให้เห็นตัวอย่างหนึ่งของกลุ่มชุมชนที่มีความคิดต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผลิตสินค้าแบบมีระบบ และผลิตได้มากขึ้นโดยใช้แรงงานเท่าเดิม หรือน้อยลงกว่าเดิมได้ด้วยการใส่ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยเข้ากับวัตถุดิบเดิมที่มีมากในชุมชน ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากบทความนี้กัน

00:00
00:00
Empty Playlist