July 20, 2020

ลูกเราเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือไม่ และจะมีวิธีรับมืออย่างไร ?

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งพื้นฐานทางอารมณ์และพฤติกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็ก มีการศึกษาพบว่าเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์เลี้ยงยาก จะส่งผลทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา สังคม และพัฒนาการด้านอื่น ๆ

พัฒนาการและพื้นฐานอารมณ์เด็กปฐมวัย – เพื่อการเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ

เด็กช่วงวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสำรวจ ชอบทดลองเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว โดยพัฒนาการของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม เด็กต้องเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพจึงต้องเริ่มต้นจากครอบครัว

สถานการณ์ปัญหาเด็กและความเปราะบาง – เรารู้อะไรและยังไม่รู้อะไร ?

สวัสดิภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาส่งผลประโยชน์มาสู่เด็กในมุมที่จำกัด เศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สามารถลดทอนปัญหาที่เกิดจากความขัดสนทางการเงินได้ เด็กไทยยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเพียงพอ การขยายการศึกษายังไม่สามารถลดทอนปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

การขยายอิทธิพลของจีนและนัยยะทางนโยบายต่อไทย

หลังจากที่จีนได้ห่างหายจากการเป็นผู้นำโลกไปเกือบสองศตวรรษ รวมถึงการที่จีนยังสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ได้นั้น เป็นผลมาจากการที่จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง และมีพื้นที่ที่กว้างขวาง จีนมีทรัพยากรธรรมชาติมากและหลากหลาย แต่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์

00:00
00:00
Empty Playlist