July 18, 2020

รถยนต์ไฟฟ้า พาหนะแห่งอนาคตของนอร์เวย์

“นอร์เวย์” ประเทศเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึง 6 ล้านคน ประเทศที่ไม่มียี่ห้อยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง แต่เชื่อหรือไม่ว่านอร์เวย์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนรถยนต์ใหม่ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าสูงที่สุดในโลกถึงร้อยละ 28.76 (ข้อมูลในปี ค.ศ. 2016) และยังมีเป้าหมายในการจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ทั้งหมดให้เป็นชนิดยานยนต์ที่ปลอดมลพิษ

สระกักเก็บน้ำจากน้ำยาง

น้ำยางพาราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างนะ คำตอบหนึ่งในนั้นคือการนำน้ำยางพาราเข้มข้นมาผสมสารเคมี ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “น้ำยางคอมพาวนด์” ก่อนฉีดพ่นลงบนชั้นของผ้าเสริมแรงในพื้นที่สร้างสระเพื่อทำเป็นสระกักเก็บน้ำ

00:00
00:00
Empty Playlist