July 16, 2020

กลไกการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี

เมื่อเมืองขยายตัวใหญ่ขึ้น ผู้คนมากขึ้น ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลก็ตามมาทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำทิ้ง ทั้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ้านเรือน ลงสู่แหล่งน้ำทะเล ส่งผลทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยหลายแห่งเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี มาจากกระบวนการยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)

สร้างเกษตรอัจฉริยะ ก้าวสู่เวทีโลก

อุตสาหกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก คืออุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ แต่ในการสนับสนุนนี้ ควรจะสนับสนุนอย่างไรบ้าง สนับสนุนงานวิจัยเรื่องอะไรบ้าง เราจะมีวิธีการหาเส้นทางในการแบ่งขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร เชิญทุกท่านร่วมกันหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้จากบทความนี้

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของมาเลเซียและสิงคโปร์ และนัยยะต่อประเทศไทย

มาเลเซียได้เปลี่ยนมาใช้นโยบายรัฐเพื่อการพัฒนา คือการที่รัฐเข้าแทรกแซงและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ โดยสาเหตุสำคัญมาจากเหตุการณ์การจลาจลในปี ค.ศ. 1969 ที่ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคองค์การสหชาติมาเลย์ประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่

ความต้องการแรงงานและนโยบายแรงงานของผู้ย้ายถิ่นฐานมาไทยในอนาคต

ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว “นโยบายแรงงานของผู้ย้ายถิ่นฐาน” จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

00:00
00:00
Empty Playlist