June 17, 2020

ปิยพงษ์ เชนร้าย

ธรณีวิทยาเต็มไปด้วยความตื่นตาของโลก แต่การศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียน

สำหรับวิธีการเรียนการสอนธรณีวิทยาในระดับมัธยมศึกษาของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปนักเรียนจะได้รับความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลัก โรงเรียนบางแห่งอาจมีตัวอย่างหินของจริงให้ได้ศึกษา ในขณะที่นักเรียนในหลายโรงเรียนไม่มีตัวอย่างหินจริงได้ศึกษา

วันชัย มาลีวงษ์

คนไทยต้องห่างไกลโรคพยาธิ ด้วยนวัตกรรมชุดตรวจพยาธิโรคพยาธิล้ำหน้า

ในโลกของพวกเรายังมีนักก่อกวนตัวจิ๋วที่เรียกว่า “พยาธิ” (Parasite) หลายสายพันธุ์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานควบคู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ พวกมันจำเป็นต้องอาศัย Host เพื่อดำรงชีวิต และหลายพฤติกรรมของพวกมันก็สามารถก่อโรคร้ายแรงให้กับ Host ได้

นภดล ร่มโพธิ์

OKR ตัวชี้วัดพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์

ความเกียจคร้านในการทำงานอาจก่อตัวสะสม หากต้องทำงานกิจวัตรประจำวันซ้ำๆ เพื่อให้จบการทำงานในแต่ละวันอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย และมองไม่เห็นประโยชน์ในการเผชิญเรื่องยุ่งยากในแต่ละวันทำงาน เป็นการทำงานตามระบบประเมินผล KPI

00:00
00:00
Empty Playlist