May 13, 2020

เจลโลสมะขาม photo

เจลโลสเมล็ดมะขาม

“เมล็ดมะขาม” เป็นของเหลือทิ้งที่ไม่ค่อยมีราคา เราส่งออกเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท โดยที่ไม่รู้ว่าปลายทางซื้อไปทำอะไร น่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในเมล็ดมะขาม

00:00
00:00
Empty Playlist