March 30, 2020

“พลังน้ำขนาดเล็ก” พลังน้ำเพื่อชุมชน

พลังงานน้ำ จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่เหมาะสำหรับนำมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน ปัจจุบันการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้คือ การนำมาพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก

ไม้โตเร็ว พืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบันพลังงานชีวมวลถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มาของพลังงานทดแทนที่สำคัญมาก ซึ่งแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือ การส่งเสริมให้มีการผลิตชีวมวลจากพืชพลังงานซึ่งเป็นไม้โตเร็ว ซึ่งนอกจากจะเป็นทางเลือกเพื่อสร้าง “ความมั่งคั่งยั่งยืนพลังงานไทย” แล้ว “พืชชีวมวล” เหล่านี้ ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เนื่องจากช่วยสร้างงานและสร้างรายได้แก่เกษตรกรไทยอีกด้วย

โซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าฮิตติดเทรนด์

“พลังงานแสงอาทิตย์” คือ พลังงานที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก ทำให้มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จนอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอีกมุมหนึ่งจากซากแผงโซลาร์เซลล์ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักและพิจารณาแผนล่วงหน้าเพื่อให้เกิดการจัดการควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

00:00
00:00
Empty Playlist