March 28, 2020

พลิกโฉมไฟฟ้าไทยสู่ความยั่งยืน

ปัจจุบันการพลิกโฉมระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากในแวดวงพลังงานทั่วโลก และอาจจะเป็นการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว หลายภาคส่วนจึงต้องมีส่วนผลักดันการพลิกโฉมและการปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ การผลิต และการให้บริการไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมที่กำลังจะเกิดขึ้น

หญ้าเนเปียร์ พืชพลังงานสีเขียว

พลังงานชีวมวล ถือเป็นพลังงานแห่งอนาคตของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน วัตถุดิบด้านการเกษตรจึงมีอยู่มากมายหญ้าเนเปียร์เองก็จัดเป็นพืชพลังงานในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพมีโครงสร้างสารอาหารเหมาะต่อการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดก๊าซ มีศักยภาพนำมาผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับผลิตไฟฟ้า

“พลังงานลม” กับการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

“ลม” เป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่หลายประเทศมุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ที่สำคัญพลังงานลม ใช้ไม่มีวันหมด และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อม หากจะผลักดันการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอย่างยั่งยืนนั้น การพึ่งพาตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญ

00:00
00:00
Empty Playlist