March 24, 2020

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยท้าทายไทย ท้าทายโลก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ถือเป็นประเด็นสำคัญที่เราทุกคนต้องตระหนัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกมิติ ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อนที่กระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นทุกขณะและทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ?

00:00
00:00
Empty Playlist