March 11, 2020

แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ถึงกระแสความนิยมในวัฒนธรรมแบบเกาหลีใต้ ซึ่งถูกส่งผ่านมาจากสื่อบันเทิงที่เป็นที่นิยมอย่างมากของชาติเกาหลีใต้ ทั้งนี้ผู้อ่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วว่ากระแสความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีใต้ของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดจากความตั้งใจของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นเครื่องจักรส่งออกวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมเกาหลี หากประเทศไทยต้องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้แนวทางเดียวกับเกาหลีใต้นั้น เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง สามารถติดตามได้จากบทความนี้

มาตรฐานการจัดการสวนยางพาราในไทย ทางรอดชาวสวนยางพาราไทยในยุคอนุรักษ์

นอกเหนือจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปี ชาวสวนยางพาราไทยยังต้องเจอปัญหาใหม่จากประเทศผู้ซื้อยางและไม้ยางพาราที่พยายามกดให้ราคาถูกลงอีก นั่นคือ การใช้ข้อกีดกันทางการค้าอื่นที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff barriers) โดยประเทศผู้ซื้อจะอ้างอิงมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน แล้วชาวสวนยางบ้านเราจะมีแนวทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร

เคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม “ยางล้อตันประหยัดพลังงาน”

อุตสาหกรรมยางในประเทศไทยร้อยละ 60-70 นำยางธรรมชาติมาผลิตเป็นยางล้อ โดยยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์เป็นยางล้อรถประเภทที่ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตสูง โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ของประเทศไทยยังคงรั้งอันดับ 4 ของตลาดโลก แต่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

“คบ.ท่อทองแดง” ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม ในการบริหารจัดการน้ำระดับชลประทาน

“คบ.ท่อทองแดงถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพราะระบบชลประทานที่นี่ไม่สมบูรณ์ ใช้ระบบคลองธรรมชาติเป็นระบบชลประทาน ที่สำคัญแหล่งน้ำต้นทุนของโครงการท่อทองแดง คือ การรับน้ำมาจากเขื่อนภูมิพล ซึ่งมีผู้ร่วมใช้น้ำเป็นจำนวนมากกว่า 20 จังหวัดตลอดสายตั้งแต่จังหวัดตากไปจนถึงอ่าวไทย ดังนั้น หากเราประหยัดน้ำเขื่อนภูมิพล ที่ คบ.ท่อทองแดงประหยัดได้ จะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อีก 20 กว่าจังหวัดท้ายน้ำ” ที่มาของการทำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จ.กำแพงเพชร ที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการน้ำของอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

หุ่นจำลองยางพารา นวัตกรรมเพื่อลดการสูญเสียการรักษามะเร็ง

หุ่นจำลองจากน้ำยางพาราสำหรับตรวจสอบความถูกต้องปริมาณรังสีจากการรักษามะเร็ง ใช้งานทดแทนการนำเข้าหุ่นจำลองที่ทำจากพลาสติกที่มีต้นทุนสูงกว่า 10 เท่า อีกทั้งหุ่นจำลองที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นเรื่องความยืดหยุ่น ปรับตำแหน่งได้ตามที่ต้องการ ช่วยให้แพทย์สามารถทราบค่าปริมาณรังสีที่ให้ผู้ป่วยก่อนการรักษาจริง เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการจัดท่าผู้ป่วยเพื่อการรักษา

“น้ำบ่อตอก” นวัตกรรมในการจัดการน้ำแบบบ้านบ้าน

“จุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การทำให้ชุมชนได้ค้นพบตัวตนว่า ทำได้ ทำจริง และการร่วมมือร่วมแรงจะช่วยลดความขัดแย้งได้ รวมถึงการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งตนเองโดยการใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมชุมชนน้ำบ่อตอก ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้ตลอดปี ภายใต้กฎกติกาของชุมชนเรื่องการใช้น้ำ” ติดตามเรื่องราวการทำวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ในบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist