February 20, 2020

กระตุ้นส่งออกสับปะรด สู่การพัฒนาเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันการเกษตรของไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเกษตรกรอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่งที่เหมาะสมกับระบบนี้ การส่งเข้าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดต่างๆ เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการ และการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนจึงมีความสำคัญมาก

00:00
00:00
Empty Playlist