November 17, 2019

นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ สู่สื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อนึกถึงนิทานภาษาอังกฤษ คงจะหนีไม่พ้นซินเดอเรลล่า สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หรือลูกหมูสามตัว แล้วถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านล่ะ รู้จักกันบ้างไหม

มาตรการเพิ่มอัตราการเกิด – ความจำเป็นและประเด็นที่ควรพิจารณา

ปัจจุบันปรากฏการณ์ “เกิดน้อย อายุยืน” เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลก การที่ประชากรมีบุตรน้อยลง ประกอบกับอายุไขเฉลี่ย (Life Expectancy) ที่ยืนยาวขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุประชากรครั้งสำคัญ นั่นคือ สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้น

รูปแบบการอยู่อาศัยกับความเปราะบางของผู้สูงอายุ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนของผู้สูงอายุมีมากกว่าสัดส่วนประชากรวัยเด็ก โดยไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้ามาเป็นสังคมสูงวัยที่กำลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า

00:00
00:00
Empty Playlist