October 29, 2019

กีรออาตี เครื่องมือการเรียนอัล-กุรอานด้วยหัวใจ

สำหรัชชาวมุสลิมนั้น การฝึกฝนภาษาเพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนของอัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิต การเรียนภาษาเพื่อให้สามารถอ่านอัล-กุรอานได้ จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาต่อไป

โอรังปันตัย อาหารทะเลจากชุมชน ที่คืนศักดิ์ศรีความเป็นคน

การทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นจนกระทั่งเกิดเป็น “งานวิจัยกินได้” จากทุนชุมชน ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติที่สั่งสมมา เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชน

มือเทียมกล โอกาสที่ 2 ของผู้พิการ

ลองจินตนาการว่า คุณได้สูญเสียแขนสักข้างไป อาจทำให้สูญเสียศักยภาพในการใช้ชีวิต แต่โชคดีว่าเราอยู่ในยุคที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าด้านการแพทย์ และการผลิตกายอุปกรณ์เทียม

“มือกลเทียม” โอกาสที่ 2 ของผู้พิการ

“กายเทียมกล” เป็นเทรนด์ที่สถาบันวิจัยหลายแห่งพยายามพัฒนาเพื่อให้ได้อวัยวะเสมือนที่เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ใกล้เคียงอวัยวะเดิมมากที่สุด แต่นวัตกรรมก็ล้วนมีราคาสูงที่คนทั่วไปเกินเอื้อม

00:00
00:00
Empty Playlist