October 10, 2019

จิตรกรรมฝาผนัง ร.3

ความงดงามและเรื่องเล่าของชีวิตผู้คนในภาพจิตรกรรม ทำให้ “กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์” ลงมือวิจัยภาพฝาผนังในช่วง ร.3 เพื่อหาเอกลักษณ์ร่วม

00:00
00:00
Empty Playlist