March 12, 2019

ข้าวไทย กินได้ บำรุงดี

ข้าวไทยนอกจากจะได้รับความนิยมในการบริโภคด้วยการหุงต้ม กินกับกับ ผัดให้หอม ตามปกติแล้ว ยังได้รับความนิยมในลักษณะผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยนักวิจัยไทยได้มีส่วนในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาให้ข้าวเหล่านั้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น

อุปสงค์ อุปทาน ข้าวไทย

เกษตรกรและนักวิจัยควรร่วมกันปรับปรุงพันธุ์ในการปลูกและการดูแลเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยนำงานวิจัยเข้ามาหนุนเสริม

00:00
00:00
Empty Playlist