March 9, 2019

How to be successful in research?

ข้อคิดดีๆ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ให้กุญแจสำคัญ 8 ดอก สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในงานวิจัย

เมื่อชาวบ้านลุกมาแก้ปัญหาหมอกควัน นำงานวิจัยดับไฟกลางใจคน

พื้นที่ต้นน้ำห้วยบอมแม่น้ำสายหลักของชุมชน จากเดิมที่ถูกปล่อยปะละเลย แต่เมื่อผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ชาวบ้านก็เห็นความสำคัญหันกลับมาดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำอีกด้วย ร่วมกันนำกระสอบทรายมาทำเป็นฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง และยังอนุรักษ์พันธุ์ปลาปรุงซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นหายากใกล้สูญพันธุ์

นำเทคโนโลยีมาจับตาสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

สถานการณ์หมอกควันก็ยังเป็นปัญหาที่พบได้ในช่วงฤดูแล้ง สาเหตุหนึ่งมาจากการไม่มีข้อมูลมากพอในการประเมินสถานการณ์ และขาดเครื่องมือในการสนับสนุนช่วยเหลือติดตามอย่างทันท่วงที โดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์หมอกควันแบบทันท่วงที

ผลทดสอบการเผาชีวมวลชี้พบสารเสี่ยงต่อการก่อมะเร็ง

การเผาฟางข้าวและใบไม้จากป่ามีการปล่อยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มากกว่าการเผาต้นข้าวโพด แต่การเผาต้นข้าวโพดให้ค่าสัดส่วนสารก่อมะเร็งและสารที่ไม่ก่อมะเร็งของกลุ่มสารพีเอเอชสูงกว่าการเผาชีวมวลชนิดอื่น ๆ เล็กน้อย

หมอกควันไฟป่า ปัญหาที่เวียนซ้ำของภาคเหนือ

ในช่วงมกราคมถึงเมษายนของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือของไทยมักประสบปัญหาหมอกควัน สาเหตุหลักเกิดจากการเผาพื้นที่การเกษตร วัชพืชริมทาง ไฟป่า และการเผาในชุมชน

ลดฝุ่น 2.5

สกว. มุ่งลดฝุ่น 2.5 พัฒนาประสิทธิภาพสูงสุดการเผาไหม้น้ำมันดีเซล

“ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล” คือหนึ่งในตัวการหลักที่ทำให้เกิดเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่คนกรุงเรียกจนติดปากทุกวันนี้ว่า “PM 2.5” เกิดจากระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นไม่สมบูรณ์เท่ากับเครื่องยนต์เบนซิน ส่งผลให้ไอเสียที่ปล่อยออกมามีปริมาณก๊าซพิษรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter, PM) หรือเขม่าจากไอเสีย (Soot) มากกว่า แล้วต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร

00:00
00:00
Empty Playlist