รศ.ดร.พีระ เจริญพร

ทำอย่างไรให้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง

หลังจากผู้ประกอบการทั้งหลายบอบช้ำจาก Covid-19 พวกเขาต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพให้เร็วที่สุด ถ้านักวิจัยไม่คุยกับ SMEs เลยว่าต้องการอะไร ผู้ประกอบการคงอยู่ไม่ได้แน่นอน

ทำอย่างไรให้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง สำหรับเหล่า SMEs ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ยุคต่อไปนักวิจัยจำเป็นต้องทำร่วมกับภาคสังคมยิ่งขึ้นไปอีก และรัฐต้องกล้าลงทุนด้วย

การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist