New bio-8-08

เห็ด (Mushrooms)

ประเทศไทยอุดมไปด้วยความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อการนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต หากแต่ว่าจุลินทรีย์หลายชนิดยังไม่ได้ถูกค้นพบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และบ่งบอกชนิดอย่างถูกต้อง คณะนักวิจัยจึงทำการศึกษาและได้ค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยการเก็บและแยกตัวอย่างจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติที่ไม่เคยมีการศึกษามาก่อน เพี่อบ่งบอกสกุลและชนิดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยา นำไปจัดทำฐานข้อมูลของเห็ดป่าชนิดใหม่

จากงานวิจัยนี้มีการพบเห็ดซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกหลายชนิด มีการพบเห็ดผู้ย่อยสลายเป็นรายงานใหม่ในประเทศไทย 3 ชนิดคือ Cantharocybe virosa, Gymnopilus dilepis และ Singerocybe alboinfundibuliformis ซึ่งกลุ่มเห็ดชนิดนี้ช่วยในการหมุนเวียนแหล่งคาร์บอนในธรรมชาติได้อย่างดี

นอกจากนี้ยังได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล 3 ชนิด ซึ่งมี 2 ชนิด เป็นทรัฟเฟิลชนิดใหม่ของโลก โดยชนิดแรกได้รับพระราชทานชื่อสามัญจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “ทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ (Tuber thailandicum)” ชนิดที่สอง มีชื่อว่า “ทรัฟเฟิลล้านนา (Tuber lannaense)” และ ชนิดที่สามคือ “ทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน (Tuber magnatum)” ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกในทวีปเอเชียและเป็นทรัฟเฟิลชนิดที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

ทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ (Tuber thailandicum)

สายพันธฺุเห็ดที่ค้นพบบางส่วนจากงานวิจัย

การค้นพบนี้นับเป็นสิ่งสำคัญต่อการกระตุ้นการสำรวจและศึกษาวิจัยทรัฟเฟิลในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงการกระจายตัวและนิเวศวิทยาของทรัฟเฟิลในทวีปเอเชียมากขึ้น เพื่อโอกาสที่จะพัฒนาเพิ่มปริมาณของเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทยต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเป็นการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าโดยการตระหนักถึงการอนุรักษ์ หวงแหนระบบนิเวศที่พึงพากันระหว่างพืช จุลินทรีย์ และมนุษย์ เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการใช้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟูสกาพองป่าไม้ให้เกิดพื้นที่สีเขียวของประเทศไทยในอนาคต

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัยเรื่อง
“การใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน พ.ศ.2557-2562”

ดำเนินการโดย
ศ.เกียรติคุณ ดร. สายสมร ลำยอง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะนักวิจัย

 

00:00
00:00
Empty Playlist