New bio-8-13

เชื้อรา (Fungi)

เชื้อราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญยิ่งในระบบนิเวศ เช่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เป็นพื้นฐานทำให้เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุ และเพิ่มความหลากหลายของพืชในระบบนิเวศอีกด้วย เชื้อราสามารถค้นพบได้ทั่วไปในประเทศไทย หากแต่การศึกษาถึงการกระจายตัวของเชื้อรา ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของเชื้อราโดยรวมอย่างไรนั้นยังต้องทำการศึกษาต่อไป

เชื้อราเป็นอีกหนึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเห็ดรา โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเกิดการหมุนเวียนแร่ราตุ และรักษาความหลากหลายของพืชในระบบนิเวศ เชื้อราทำให้เกิดนิเวศบริการ (Ecosystem services) ที่สำคัญต่อระบบนิเวศธรรมชาติ ระบบการเกษตร และเห็ดที่ผลิตได้ก่อให้เกิดรายได้และการบริโภคในครัวเรือน ประเทศไทยมีความหลากหลายของเชื้อราสูงมาก โดยมีกลุ่มเชื้อราที่สำคัญหลักๆ อาทิ เชื้อราจากดิน (Soil fungi) เชื้อราขนาดเล็ก (Microfungi) และเชื้อราน้ำจืด (Freshwater fungi)

อย่างไรก็ตามเชื้อราถึงแม้จะมีความสำคัญและคุณค่ามากต่อระบบนิเวศ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความพยายามที่จะทำการศึกษาการกระจายตัวของกลุ่มเชื้อราเหล่านี้ร่วมกันอย่างจริงจังทำให้ไม่มีผลการศึกษาด้านการตรวจสอบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอิทธิผลต่อการกระจายตัวของเชื้อรา

จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้คณะนักวิจัยมีเป้าหมายที่จะทำการรวบรวมจำนวนเชื้อราตามแผนที่ภูมิทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของเชื้อราที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสำรวจเชื้อราจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ จากการสำรวจดิน น้ำ และตัวอย่างพืชตลอดจนการสำรวจด้านพฤกษศาสตร์ โดยทำการตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคทางชีวโมเลกุลประชากรเชื้อราที่ค้นพบในแต่ละพื้นที่

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัยเรื่อง
“การศึกษาชื้อราที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภายภาคหน้า: ข้อมูลพื้นฐานของเชื้อราทั่วไป และเชื้อราจำเพาะที่อาศัยร่วมกับมด และพืชในสกุล Rhododendron และ Dracaena

ดำเนินการโดย
รศ.ดร.เดวิน เดวิด ไฮด์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะนักวิจัย

 

 

 

 

 

00:00
00:00
Empty Playlist