วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม photo

“วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม” มองมนุษย์/ธรรมชาติผ่านโลกวรรณกรรม

วรรณกรรม คือโลกอีกใบที่สะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมผ่านตัวอักษร ช่วยให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

การสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จึงสามารถประยุกต์ในห้องเรียน เป็นกุญแจสำคัญที่ให้ผู้เรียนมองปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านจินตนาการ และพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละสังคม

การเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม
ดร.วศินรัฐ นวลศิริ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist