New bio-8-09

ยีสต์ (Yeasts)

“ยีสต์ (Yeast)” เป็นจุลินทรีย์จำพวกเชื้อรา (Fungi) ที่มีการดำรงชีวิตเป็นเซลล์เดี่ยว และเป็นจุลินทรีย์ที่พบน้อยชนิดเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์อื่นๆ ในประเทศไทยยีสต์มีความหลากหลายของชนิดสูง ยีสต์พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมทั้งแหล่งที่อยู่ในธรรมชาติ เช่น ดินในป่า น้ำในป่าชายเลน และใบไม้บนต้น หรือ แหล่งที่อยู่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาหารหมัก ส่วนใหญ่มีรูปร่าง กลม, รี และรูปไข่ ซึ่งยีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่พบน้อยชนิดเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์อื่นๆ

ประเทศไทยมีการค้นพบและรายงานยีสต์สปีชีส์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยคณะนักวิจัยของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนสำคัญในการค้นพบและรายงานยีสต์สปีชีส์ใหม่ในประเทศไทย โดยระหว่าง พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2561 ได้เสนอยีสต์สปีชีส์ใหม่ 70 สปีชีส์ และสกุลใหม่ 1 สกุล เช่น Candida phangngensis แยกจากน้ำในป่าชายเลน จังหวัดพังงา, Hannaella phetchabunensis แยกจากผิวใบข้าวโพด จังหวัดเพชรบูรณ์ และ Ogataea siamensis แยกจากดอกไม้ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

ขณะที่ยีสต์สปีชีส์ใหม่ อย่างเช่น Nakazawaea todaengensis เป็นยีสต์สปีซีสใหม่ในสกุล Nakazawaea เสนอจากสายพันธุ์ที่แยกได้จากพีตในป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นป่าพรุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย

การใช้ประโยชน์จากยีสต์มีมาเป็นเวลานานเพราะสามารถสังเคราะห์หรือมีองค์ประกอบของเซลล์ที่นำมาเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่สำคัญ โดยหลายชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรมอยู่แล้ว เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วิสกี้ เบียร์, ไวน์), ยีสต์ขนมปัง, ยีสต์อาหารสัตว์, เอทานอลเชื้อเพลิง (เชื้อเพลิงชีวภาพ), และไซลิทอล (สารให้ความหวาน)

นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สามารถพัฒนาสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมได้ เช่นน้ำมันจุลินทรีย์หรือน้ำมันเซลล์เดี่ยวเพื่อการผลิตไบไอดีเซลซึ่งเป็นชื้อเพลิงชีวภาพที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คาโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารสีธรรมชาติที่ใช้ในอาหารเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง และสารส่งเสริมการเจริญพืช (ฮอร์โมนพืช) ชนิดกรดอินโดล-3-อะซิติก (Indole-3-acetic acid: IAA)

ปัจจุบันการวิจัยการใช้ยีสต์ทางด้านการเกษตรได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เช่น ใช้เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพโรคพืชและโรคพืชหลังการเก็บกี่ยงที่เกิดจากชื้อรามียีสต์ไม่กี่ชนิดที่ทำให้เกิดโรคกับมนุษย์ สัตว์และพืช ดังนั้นจึงถือว่ายีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่ค่อนข้างปลอดภัย และมีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัยเรื่อง
“ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์”

ดำเนินการโดย
ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิจัย

00:00
00:00
Empty Playlist