New bio-8-15

พรรณไม้และสัตว์ป่าเขตร้อน (Tropical plants and animals)

ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 35 ของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และพบว่า ประมาณร้อยละ 10 ของชนิดสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและพืชจัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากไม่มีมาตรการอนุรักษ์ที่เหมาะสม แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายหน่วยงานและนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้มีการสำรวจข้อมูลในภาคสนามและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการอนุรักษ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนค่อนข้างน้อย

จึงมีการทำ “แผนที่ดิจิทัลความหลากชนิดของพรรณไม้และสัตว์ป่าเขตร้อนและสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทย” ขึ้นมา เพื่อประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ของชนิดพรรณไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทย โดยการสร้างแบบจำลองการกระจายของชนิดพืชและสัตว์ป่าจากความสัมพันธ์การปรากฏของชนิดพืชและสัตว์ป่า ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและสำรวจเพิ่มเติมกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา เช่น ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสมบัติดินเป็นต้นและเผยแพร่ข้อมูลโดยผ่านระบบเว็บไซต์

เสือโคร่ง (Panthera tigris) สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ที่พบได้ในประเทศไทย

พรรณไม้นานาชนิด ที่อยู่คู่กับธรรมชาติในผืนป่า

นอกจากนี้ ยังเป็นการรวบรวมการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ชนิดพืชและสัตว์ป่าทั่วประเทศที่กระจัดกระจายและเข้าถึงข้อมูลยากให้เป็นข้อมูลดิจิทัลเชิงพื้นที่ที่จัดเป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถเรียกค้นและแสดงผลข้อมูลการกระจายของพืชและสัตว์ป่าที่สำคัญโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Open Layers GIS Software) โดยเว็บไซต์ตามขอบเขตการปกครอง (ภาค จังหวัด) และอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งสถานภาพการอนุรักษ์ของชนิดพืชและสัตว์ป่า ตามเกณฑ์ประเมินของ IUCN Red List Criteria (version 3.1)

โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างมาตรการการอนุรักษ์และการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสถาบันการศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกทางหนึ่ง

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัยเรื่อง
“แผนที่ดิจิทัลความหลากชนิดของพรรณไม้และสัตว์ป่าขตร้อนและสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทย”

ดำเนินการโดย
ศ.ดร.ยงยุทร ไตรสุรัตน์, ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง และผศ.ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ คุณสมยศ แสงนิล, คุณอัชภา ชิตโชติ และคุณสมโภชน์ มณีรัตน์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

00:00
00:00
Empty Playlist