Print

ฝุ่น…เล็กแต่ร้าย

ฝุ่น…เล็กแต่ร้าย

ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 จนถึงช่วงเดือนมกราคม 2562 เมืองหลวงของไทยอย่างกรุงเทพ ฯ และเขตปริมณฑล ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ที่มีความต่อเนื่องกินเวลาหลายวัน นับเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ของคนเมือง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานของประเทศไทย นี่เป็นวิกฤตครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ ตระหนัก และตื่นตัวในเรื่องราวของปัญหาฝุ่นควัน  รวมถึงวิธีการดูแลตัวเอง และช่วยกันเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

PM2.5 คืออะไร?

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด

PM 2.5 มาจากไหน?

52% เกิดจากไอเสียดีเซลจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

35% เกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง

8% เกิดจากฝุ่นละอองทั่วไปและจากการก่อสร้าง

4% เกิดจากโรงงานจากปล่องระบาย

1% เกิดจากบริเวณที่เป็นพื้นดิน

PM 2.5 กับพื้นที่กรุงเทพฯ

มี 4 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงเทพฯต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
1. แหล่งกำเนิด 2. สภาพอากาศ 3. สภาพพื้นที่ 4.พื้นที่สีเขียว

1.แหล่งกำเนิด

– การจราจร (40%) การจราจรที่ติดขัด หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ ทำให้เกิดการสะสมตัวของ PM 2.5

– การเผาในที่โล่ง (30-40%) การเผาไร่ เผากระดาษ หรือการเผาไหม้ทางการเกษตรจากพื้นที่รอบข้าง และประเทศเพื่อนบ้าน

– กิจกรรมของภาคประชาชน อย่างการสูบบุหรี่ การกินปิ้งย่าง มีส่วนในการสร้าง PM 2.5

– ภาคอุตสาหกรรม การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

2. สภาพอากาศ เกิดการผันกลับของอุณหภูมิ (Temperature Inversion) ในฤดูหนาว ที่ชั้นความเย็นถูกกักอยู่ภายใต้ชั้นความร้อน แปลงสภาพเป็นฝาชี กักกั้นไม่ให้ฝุ่นลอยสูงได้

3.สภาพพื้นที่ สภาพพื้นที่ที่เป็นแอ่ง และผังเมือง การวางตัว การก่อสร้างของกรุงเทพฯ ทำให้การระบายอากาศไม่ดี

4.พื้นที่สีเขียว กรุงเทพฯมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 1 คน เพียง 3 ตร.ม. ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (1 คนต่อ 9 ตร.ม.)ถึงสามเท่า

อ้างอิงข้อมูลจาก

กรมควบคุมมลพิษ

 

00:00
00:00
Empty Playlist