New bio-8-04

ผึ้ง (Bees)

ผึ้งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดี จากข้อมูลในอดีตพบว่าผึ้งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่สอนให้มนุษย์รู้จักรสหวานตามธรรมชาติ นั่นคือ “น้ำผึ้ง” คนโบราณรู้จักลิ้มรสน้ำผึ้งมานานนับหมื่นปีแล้ว คนไทยเองก็รู้จักและใช้ประโยชน์จากผึ้งมานานแล้วเช่นกัน

ด้วยเหตุที่ “ผึ้ง” และ “น้ำผึ้ง” มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเรามาช้านานจนถึงปัจจุบันจึงมีการเพาะเลี้ยงผึ้งเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และผลไม้นานาชนิดเหมาะสมต่อการเลี้ยงผึ้ง และเป็นประเทศที่มีผึ้งอาศัยอยู่ครบทั้ง 5 ชนิด คือ ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มเล็ก ผึ้งโพรง และผึ้งพันธุ์ นอกจากผึ้งจะเป็นแมลงอุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งน้ำผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้งหรือรอยัลเยลลี โพรอพอลิส หรือ ยางไม้ และพิษของผึ้ง

ตัวอ่อน ของผึ้งโพรง

การผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพของผึ้ง
ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการขยายพันธุ์พืช

ปัจจุบันมีการทดลองเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการขยายพันธุ์พืชในด้านคุณภาพและปริมาณมักเกิดจากการผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยผสมเกสรยังเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยการอนุรักษ์ต้นไม้และธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี และยังช่วยให้พืชผลไม้ติดผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จึงมีการนำผึ้ง 3 ชนิดที่มีการเลี้ยงอย่างกว้างขวางในปัจจุบันของประเทศไทย ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ผึ้งโพรง (Apis cerana) และชันโรง (Tetragonula fuscobalteata) มาเลี้ยงในแปลงเปิด ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรและการขยายพันธุ์พืชมีปริมาณและมีคุณภาพที่สูงขึ้น เป็นการศึกษาด้านการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ จากภาครัฐสู่เกษตรกร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงผึ้งยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น และสามารถขยายผลไปสู่การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์จากผึ้งได้อย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัยเรื่อง
“นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตพืชกัญชงโดยการใช้ผึ้งผสมเกสร”

ดำเนินการโดย
ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
สาขาสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะนักวิจัย

00:00
00:00
Empty Playlist