New bio-8-06

ค้างคาว (Bats)

“ค้างคาว” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มที่มีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศ แต่มักถูกมองข้ามเนื่องจากมักจะได้รับภาพลักษณ์ด้านลบจากสังคม งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับค้างคาวนั้นมีค่อนข้างน้อยทั้งที่ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย ทำให้การศึกษาอนุกรมวิธานค้างค้าวในประเทศไทยยังคงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

ปัจจุบันมีค้างคาวอีกหลายกลุ่มที่เป็นสปีชีส์เชิงซ้อน (Species complex) และสปีชีส์ซ่อนเร้น (Cryptic species) ประสบปัญหาทางอนุกรมวิธานอยู่จำนวนมากทำให้การศึกษาในด้านนิเวศวิทยา ประโยชน์จากนิเวศบริการ การประเมินแนวโน้มผล กระทบจากเชื้อโรคอุบัติใหม่ยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันค้างคาวกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อันจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการคุกคามของมนุษย์

ค้างคาวส่วนใหญ่กินแมลงเป็นอาหาร
แต่ละชนิดมีการปรับตัวของฟันเพื่อให้เหมาะกับลักษณะและขนาดของแมลง

แผ่นหนังที่เชื่อมระหว่างนิ้วกลายเป็นปีกของค้างคาว
ทำให้พวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่บินได้อย่างแท้จริง

คณะนักวิจัยจึงมีการศึกษาอนุกรมวิธานเพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นฐานของประเทศ ร่วมกับการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับบุคลากร เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ การพัฒนาฐานข้อมูลค้างคาวที่จะนำไปต่อยอดทั้งด้านการศึกษาการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความข้าใจที่ถูกต้องต่อค้างคาวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงมีความสำคัญอย่างเร่งด่วนเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานและควาหลากหลายของค้างคาวในประเทศไทย และแปลงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ฐานข้อมูลดิจิทัลบนเว็บไซต์ ตลอดจนผลกระทบในระยะยาวเพื่อนำไปสู่การผลิตคู่มือการศึกษาและจำแนกชนิดค้างคาว ยกระดับองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิรานค้างคาวในประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัยเรื่อง
“การตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการและฐานข้อมูลดิจิตอลอนุกรมวิธานค้างคาวในประเทศไทย
โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือและสหวิทยาการ”

ดำเนินการโดย
ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะนักวิจัย

00:00
00:00
Empty Playlist